Sunday, August 20, 2006

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่


โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


กำหนดการอบรม

รายละเอียด

รุ่นที่ 1

หลักสูตรระยะยาว 21 วัน

(อบรมวันจันทร์ อังคาร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 7 มกราคม 2550

- รับสมัคร


- สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน


- ประกาศผล


- รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าประกันการอบรม

8 มกราคม - 20 มีนาคม 2550

- อบรม ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รุ่นที่ 2

หลักสูตรระยะยาว 21 วัน

(อบรมวันพฤหัสบดี ศุกร์)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2550

- รับสมัคร


- สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน


- ประกาศผล


- รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าประกันการอบรม

11 มกราคม - 23 มีนาคม 2550

- อบรม ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รุ่นที่ 1

หลักสูตรระยะกลาง 14 วัน

(อบรมวันจันทร์ อังคาร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2550

- รับสมัคร


- สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน


- ประกาศผล


- รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าประกันการอบรม

30 เมษายน - 19 มิถุนายน 2550

- อบรม ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รุ่นที่ 2

หลักสูตรระยะกลาง 14 วัน

(อบรมวันพฤหัสบดี ศุกร์)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2550

- รับสมัคร


- สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน


- ประกาศผล


- รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าประกันการอบรม

3 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2550

- อบรม ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดของหลักสูตร


เกี่ยวกับหลักสูตร

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการทั้งขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงระบบผลิต การตลาดและการจัดการทางการเงิน ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง และทันต่อสถานการณ์ หลักสูตร ประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก คือ

1. นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs จากภาครัฐ / เอกชน
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
3. กลยุทธ์ทางการตลาด
4. การบริหารจัดการธุรกิจ
5. การบริหารองค์กรและบุคลากร
6. การบริหารทางการเงิน / บัญชี
7. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
8. การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
9. การศึกษาดูงาน

- ภายในประเทศ
- ภายนอกประเทศ (ผู้เข้าอบรมที่สามารถจัดทำโครงการธุรกิจ ที่กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดยผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (ตลาด การบริหารจัดการ และการเงินในระดับดีเยี่ยม) จะได้รับการสนับสนุนไปดูงานด้านผลิตภัณฑ์ ณ ต่างประเทศ

กลับเมนูหลัก

การให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าฝึกอบรม

· วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการจัดทำโครงการธุรกิจอุตสาหกรรมที่สนใจ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน หน่วยงานวิจัย และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา

· การให้คำปรึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วง

1. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
2. ช่วงการก่อรูปธุรกิจ ที่ปรึกษาจะติดตามไปให้คำปรึกษา ณ หน้างาน

กลับเมนูหลัก

การพิจารณาการคัดเลือก

คณะที่ปรึกษาโครงการจะคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จากการสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถนำผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจะจัดตั้งธุรกิจ มานำเสนอต่อกรรมการสัมภาษณ์ได้ (ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์)

กลับเมนูหลัก

วัน/เวลา/สถานที่ฝึกอบรม/จำนวนที่รับ/คุณสมบัติ

หลักสูตรระยะยาว ฝึกอบรม 21 วัน
รุ่นที่ 1 เริ่มอบรมวันที่ 8 มกราคม 20 มีนาคม 2550 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (วันจันทร์ วันอังคาร) เวลา 09.00 17.00 น.
รุ่นที่ 2 เริ่มอบรมวันที่ 11 มกราคม 23 มีนาคม 2550 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (วันพฤหัสบดี วันศุกร์) เวลา 09.00 17.00 น.

หลักสูตรระยะกลาง ฝึกอบรม 14 วัน
รุ่นที่ 1 เริ่มอบรมวันที่ 30 เมษายน 19 มิถุนายน 2550 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (วันจันทร์ วันอังคาร) เวลา 09.00 17.00 น.
รุ่นที่ 2 เริ่มอบรมวันที่ 3 พฤษภาคม 22 มิถุนายน 2550 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (วันพฤหัสบดี วันศุกร์) เวลา 09.00 17.00 น.

* รับจำนวน 35 คน / รุ่น * และมีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ/หรือ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อใดข้อหนึ่งอีกอย่างน้อย 2 ข้อ ดังนี้
ประสบการณ์ในสายการผลิต
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางเทคโนโลยีทุก ๆ ด้าน
ประสบการณ์ในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ
มีความสนใจในการเริ่มทำธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต/บริการ หรืองานทางเทคโนโลยี
สามารถเข้ารับการอบรมในโครงการได้ตลอดหลักสูตร โดยไม่ออกกลางคัน
สามารถหาแหล่งทุนมาสนับสนุน การริเริ่มดำเนินกิจการได้เป็นบางส่วน
มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ

2. มีความพร้อมและ/หรือ มีศักยภาพในการริเริ่มดำเนินธุรกิจในบางส่วน เพิ่งจบการศึกษา : ผู้ทีจบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือบัณฑิตใหม่ โดยจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และยังหางานทำไม่ได้

3. ทายาทธุรกิจ : ลูกหลานหรือคู่สมรสที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว หรือได้เข้าร่วมบริหารกิจการของครอบครัว

4. ประกอบอาชีพ : ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของบริษัท หรือผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉพาะด้าน เช่น แพทย์ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนใด ๆ กับรัฐ

5. ผู้ประกอบการใหม่ ; ผู้ที่เริ่มประกอบการธุรกิจไม่เกิน 3 ปี หรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ โดยกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใด ๆ กับรัฐ

Back to Top

ค่าลงทะเบียน

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.....ฟรี
2. เก็บค่าประกันการฝึกอบรม 3,000 บาท ซึ่งจะคืนให้ท่านเต็มจำนวน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมตลอดโครงการ (คิดเป็น 80% จากชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด)

Back to Top

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา ( Transcript )
3. สำเนาบัตรประชาชน

Back to Top

สถานที่ติดต่อ

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ขอรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2305, 0-2585-2655 โทรสาร 0-2585-7590
E-mail : ited@kmitnb.ac.th

Website : http://www.ited.kmitnb.ac.th/